Les trobades dels Falcons

La Trobada Nacional de Falcons

La Trobada Nacional de Falcons és una activitat que existeix des de molt abans de la creació de la pròpia federació, tot i que no es feia amb la periodicitat que es fa en l’actualitat. D’ençà de la creació de la FCFC, la Trobada Nacional ha adquirit una periodicitat anual, i creiem que així ha de continuar sent, donat que és en aquestes trobades on es fa la major exposició del fet falconer actual.

Es defineix la Trobada Nacional com una jornada d’aplec de totes les colles de falcons federades, en què es dóna difusió al fet falconer com a expressió d’una part de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, en la que s’aprofita per mantenir els lligams entre colles, veure noves figures, aprendre tècniques d’execució, etc.

Els principis de la Trobada Nacional de Falcons

El companyerisme, el lluïment, l’intercanvi d’opinions, intercanvi de mètodes i idees, la relació entre colles i membres, la mostra de figures, l’esportivitat, la germanor, la superació, el saber gaudir i el respecte són els principis que defineixen les Trobades Nacionals de Falcons.

Com ha de ser una Trobada Nacional de Falcons

La trobada nacional ha de ser un acte que en tot moment prioritzi la difusió i promoció de la nostra disciplina. És a dir, la realització de figures humanes, tot i que es pot combinar amb d’altres activitats que essent amb caràcter voluntari pugui afavorir els objectius de la Trobada.

La Federació de Colles de Falcons de Catalunya promou les Trobades Nacionals de Falcons, tot i que anualment en delega l’organització anual a una de les colles federades, essent rotatiu i voluntari per a totes, i aprofitant gairebé sempre efemèrides, com poden ser aniversaris, o actes de gran repercussió.

La programació de la trobada va a càrrec de la colla organitzadora, amb el vist i plau de la federació i sempre subjecte a possibles suggeriments i peticions de la pròpia federació.

El format d’aquesta inclou tant una cercavila, que és on es pot donar màxima expressió a la imaginació i espontaneïtat a l’hora de la realització de figures, com una actuació estàtica, on el tret més important és l’expressió, defensa i difusió d’una manifestació de cultura popular i tradicional.

Per altra banda, en els últims anys s’han convertit en habituals altres activitats, tot i que no són indispensables per organitzar-les, com la participació en un àpat de germanor, bé sigui dinar o sopar, i finalitzant amb un concert.

S’han plantejat millores de funcionament, per fer un espectacle visualment àgil, amè i agradable en tots els sentits, com una preparació prèvia dels recorreguts i de l’ordre d’actuació i el nombre de figures, la possibilitat d’executar figures iguals de manera simultània, o una unificació musical quan s’executen figures al mateix moment.

Evitant sobrecarregar la jornada d’actes i activitats allunyades de la pròpia manifestació falconera, i evitant actuacions excessivament llargues que tot i que gaudim del que fem, un espectacle sempre es fa per un públic que també l’ha de gaudir.

Segueix-nos a les xarxes socials

facebookinst

Ús de publicitat en la Trobada nacional de Falcons

A diferència del consens sobre la publicitat en la indumentària falconera, entenem que els patrocinis i conseqüentment l’ús de publicitat en la Trobades Nacionals de Falcons pot ser necessari per sufragar els costos de la mateixa, que corren generalment a càrrec de la colla organitzadora. Ara bé, aquesta publicitat ha d’estar subjecta a les consideracions fetes en l’ús de publicitat en les figures. Sempre s’ha de regir pel principi de no ofensa, i pel principi de preservació de la identitat col·lectiva. Per aquest motiu, en les Trobades Nacionals de Falcons, s’ha d’evitar qualsevol element extra que desprestigiï la pròpia disciplina. Entenent l’ús sempre i quan aquests no alterin la solemnitat de la vestimenta definitòria ni la pròpia disciplina en l’execució de les seves figures. Per això es pot recórrer a la col·locació de pancartes, plafons, etc. que siguin col·locats en llocs visibles. Si la col·locació o no d’una publicitat pogués ser qüestionable o motiu de dubte, la federació pot resoldre i dictaminar sempre vetllant pels interessos comuns.

El futur de la Trobada nacional de Falcons

La Federació seguirà treballant desinteressadament per promocionar l’organització de la trobada nacional de Falcons. Plantejant-se els reptes següents:

  • Promocionar l’organització de la Trobada Nacional de Falcons en ciutats en la que no hi ha una colla pròpia de falcons o en la que hi ha hagut, per tal de difondre el món dels falcons.
  • Treballar en un model de trobada atractiu tant per falcons com per al públic assistent.
  • Buscar esponsorització o mecenatge de les trobades nacionals i de la pròpia disciplina.
  • Entre d’altres.

Aquest text és fruit del consens de les colles federades a la Federació de Colles de Falcons de Catalunya, aprovat en l’Assemblea General Extraordinària del 30 de gener del 2016.  Podeu consultar el document íntegre clicant al següent enllaç Document de Consens – Què és la Trobada Nacional de Falcons

collesF
trobadaF2
trobada3
bustrobada
falconstrobada